Bezpečné odstránenie azbestu

zabezpečí pre Vás spoločnosť Astana

Nepodceňujte azbest

Budte zodpovedný, keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli svojmu okoliu a deťom.

Robme veci lepšie

Astana, s.r.o. | Spoločnosť priamo pod Tatrami

Odstraňovanie azbestu

Vo výškových budovách a panelákoch

Nepodceňujte azbest

Účinky azbestu na ľudský organizmus

Pri lámaní, popraskaní či rezaní azbestu sa uvoľňujú do ovzdušia tzv.mikro vlákna. Tieto vlákna sa dostávajú do ľudského tela najmä vdychnutím – inhaláciou, no vlákna sa môžu tiež ukladať aj v koži.

Preto veľkú hrozbu predstavuje neodborná manipulácia s azbestom. No azbestové vlákna sa časom dostávajú do ovzdušia aj pri zvetrávaní.

Určiť dĺžku času vystavenia človeka azbestovými vláknami bez rizika sa nedá. Experti poverení európskou komisiou dospeli k záveru že: „neexistuje teoretický dôkaz, pokiaľ ide o prah vystavenia, po ktorom nevznikne rakovina“. Tento názor potvrdzovali a doposiaľ potvrdzujú vedci. Dôležitú úlohu zohráva veľkosť vlákien v ovzduší, ich hmotnosť a tiež povrch.

Najviac na Slovensku bol používaný biely azbest  chryzotil.  Chryzotilové vlákna sa v pľúcach štiepia na menšie častice a v pľúcnych tekutinách sa čiastočne rozpúšťajú. Z výskumov sa ukázalo, že symetrické vlákna sa v horných dýchacích cestách ukladajú s nižšou pravdepodobnosťou ako vlákna nesymetrické. Príkladom nesymetrického vlákna je vlnitý chryzotil. Vo voľnom ovzduší je prevažujúcim typom azbestu chryzotil. Chryzotilové vlákna v životnom prostredí sú takmer všetky kratšie než 5 nm a majú taký priemer, že ich možno vidieť len elektrónovým mikroskopomom .

Organizácie pre výskum rakoviny (IARC) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), dokázali karcinogénne vlastnosti azbestových vlákien. Z tohto dôvodu boli všetky azbesty zaradené do kategórie 1 – „dokázané karcinogény“.

Príznaky ochorení spôsobených azbestom

Ľudia, ktorí boli v kontakte s azbestom, alebo boli vystavení jeho účinkom či už doma (pri prerábaní jadra, domu a pod.) v práci, alebo sú často v styku s osobou, ktorá manipuluje s azbestom môžu pociťovať nasledujúce ťažkosti:

  • častý kašeľ až vykašliavanie krvi
  • bolesti v hrudníku a neurčitý tlak v hrudi najmä pri nadýchnutí
  • kašeľ, ktorý sa čoraz zhoršuje
  • nechuť do jedla, chudnutie
  • únava a anémia – chudokrvnosť
  • objavujúce sa ťažkosti pri prehĺtaní, opuch krku


Ak ste spoznali, že niektorý z príznakov sa týka aj Vás navštívte svojho lekára za účelom odborných vyšetrení ako RTG a CT pľúc.

azbest-astana-4

Azbest je tu stále s nami či si to uvedomujeme, alebo nie. 

Síce sa prijali rôzne opatrenia a nariadenia ako Smernica EÚ č. 77/1999 – všeobecný zákaz uvádzania na trh a používanie azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna, ale problém s azbestom je tu stále. Ide o globálny problém, ktorý sa týka celého sveta. Podarilo sa síce znížiť mieru vystavenia azbestovým vláknam, čo je veľký krok správnym smerom, no nespustili sme na Slovensku kampaň v oblasti vzdelávania a zdravia, v ktorej by sa ľudia dozvedeli, že azbest stále existuje, obklopuje nás a že je potrebné robiť opatrenia, aby ľudia už nechorľaveli a nezomierali pre nevedomosť.

Je potrebné zbaviť svet azbestu, ale takým spôsobom, ktorý nám neublíži a ani našim budúcim generáciám.

Krajina od ktorej sa môžeme učiť je Poľsko. Podľa informácií v predkladacej správe EP (Európskeho parlamentu), je Poľsko krajina, ktorá sa aktívne zapojila do likvidácie azbestu o čom svedčia nielen rozbehnuté informačné kampane o jeho likvidácií, ale aj veľké pokroky v odstraňovaní azbestu.

Fakty o azbeste

Na Slovensku epidemiológovia  odhadujú, že počet ochorení vyvolaných azbestom budú narastať do roku 2020 resp. dvadsať rokov po tom, ako vrcholila na Slovensku spotreba azbestu. Väčšina úmrtí sa týka robotníkov, ktorí pracovali s azbestom, no v súčasnosti prichádza do styku s ním viac než milión ľudí na pracovisku a iní zase vo svojom okolí (demolácie budov, opravy škôl a pod.) čim sa do vzduchu dostávajú vysoké koncentrácie azbestových vlákien.

Použitie azbestu a výskyt ochorení v Nemecku v rokoch 1940 – 2001 (prebrané od Woitowitz, 2003)


Keď vrcholila spotreba azbestu na Slovensku ročne sa ho vyťažilo a použilo 5 miliónov ton. Od roku 1870 do roku 1992 sa vyťažilo 150 mil. ton. Je naozaj všade. 
Odhadovaná celková spotreba azbestu v Európe od roku 1920 do roku 2000 (zdroj údajov Virta, 2003). V celej Európe zomierajú ročne tisíce ľudí na ochorenia, ktoré súvisia s azbestom. Tieto fakty potvrdila aj konferencia  o azbeste v roku 2003, ktorej sa zúčastnili vedúci predstavitelia inšpekcie práce EK. Konferencia priniesla informácie o celkových ročných úmrtiach v dôsledku expozície azbestom v 7 európskych krajinách (Spojené kráľovstvo, Belgicko, Nemecko, Švajčiarsko, Nórsko, Poľsko, Estónsko.Počet úmrtí sa odhaduje na cca. 15 000 ročne!!! Keďže ochorenia z azbestu majú oneskorené  prepuknutie, budú aj ďalej vznikať nové a nové prípady ochorení, hlavne z obdobia keď bola spotreba azbestu na vrchole.