Bezpečné odstránenie azbestu

zabezpečí pre Vás spoločnosť Astana

Nepodceňujte azbest

Budte zodpovedný, keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli svojmu okoliu a deťom.

Robme veci lepšie

Astana, s.r.o. | Spoločnosť priamo pod Tatrami

Odstraňovanie azbestu

Vo výškových budovách a panelákoch

Likvidácia azbestu

Čo zahŕňa likvidácia azbestu od spoločnosti Astana?

 • poradenstvo a konzultácie
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie pre RÚVZ k vydaniu povolenia na demontáž
 • podanie žiadosti k vystaveniu povolenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydané príslušným orgánom OÚŽP
 • správne poplatky na RÚVZ a OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • stabilizácia azbestových materiálov – penetračný postrek
 • demontáž a likvidácia azbestových materiálov odborne vyškoleným personálom
 • zabalenie do hermeticky uzavretých PE vriec s nápisom „Nebezpečný odpad“
 • dekontaminácia prostredia
 • preprava zabaleného a stabilizovaného azbestového odpadu na skládku nebezpečného odpadu šoférmi s platným osvedčením ADR.
 • uloženie nebezpečného odpadu na skládke
 • poplatok za uskladnenie
 • odovzdanie dokumentácie po uhradení faktúry  (originál potvrdenie zo skládky NO, záverečná správa, potvrdenia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a povolenie zo Životného prostredia)

Likvidácia azbestu – vyhláška

Podľa  vyhlášky č. 284/2001 Z.z  všetky stavebné materiály  obsahujúce  azbest sú zaradené do kategórie nebezpečných odpadov. Odstraňovanie  azbestu či už v interiéry alebo exteriéry môže vykonávať len firma, ktorá má na to oprávnenie od ministerstva životného prostredia. Zneškodnenie azbestu prebieha na skládke nebezpečných odpadov, ktorá má oprávnenie prevziať takýto odpad a môže ho prevziať len od firmy s odbornou spôsobilosťou na podnikanie.

Čo to znamená v praxi? Ak by ste si sami napr. azbestovú krytinu – eternit zlikvidovali  zo strechy a  odniesli tento odpad na skládku, tak Vám tento odpad nijaká skládka neprevezme a hrozí Vám trestné oznámenie za neodbornú manipuláciu, nakladanie a zneškodnenie nebezpečného odpadu.